Thứ hai, 25/10/2021, 12:17
Lượt đọc: 23

iLearn Smart Start 2 Tuần 1 đến Tuần 10

Tuần

Tên bài

Link bài dạy

1

GETTING STARTED_ Lesson 1

https://youtu.be/LzXLv888k6o

GETTING STARTED _ Lesson 2

https://youtube.com/watch?v=bu1zfQNlEKs&feature=share

2

GETTING STARTED _ Lesson 3

https://youtu.be/aG8Sp22Npu4

Unit 1: FEELINGS_Lesson 1: Part A,B&C

https://youtu.be/w4E763nDDg0

3

Unit 1: FEELINGS_Lesson 1: Part D&E

https://youtu.be/ho_KxiFuo7A

Unit 1: FEELINGS_ Lesson 2: Part A,B,C& D

https://youtu.be/eYVXLQOw7sY

4

Unit 1: FEELINGS_ Lesson 2: Part E,F,G& H

https://www.youtube.com/watch?v=pNHjGZ1OizA

Unit 1: FEELINGS_ Lesson 3: Part A,B&C

https://youtu.be/vSblQgRPM4g

5

Unit 1: FEELINGS_Lesson 3: Part D&E

https://youtu.be/wzC89GJrI7I

Unit 2: SHAPES_ Lesson 1: Part A,B &C

https://youtu.be/9HKomr5fam8

6

Unit 2: SHAPES_ Lesson 1: Part D&E

https://youtu.be/CJB00ovLnAY

Unit 2: SHAPES_ Lesson 2: Part A,B,C&D

https://youtu.be/gAieDaBr--I

7

Unit 2: SHAPES_ Lesson 2: Part E,F,G&H

https://youtu.be/i4B7bRmEbPE

REVIEW 1

https://youtu.be/PXZyW7UJ6y0

8

REVIEW 2

https://youtu.be/uDzFMBuF6Ko

Unit 3: NUMBERS_Lesson 1: Part A,B&C

https://youtu.be/w39nmRhCxxM

9

Unit 3: NUMBERS_Lesson 1: Part D&E

https://youtu.be/Gcdgq3FxmZM

Unit 3: NUMBERS_Lesson 2: A,B,C&D

https://youtu.be/4VhJ3cLusrQ

10

REVIEW_Part E,F,G&H

https://www.youtube.com/watch?v=ukKu1I27rzU&t=1s

Unit 3: NUMBERS_Part A,B&C

https://youtu.be/OQgnV-SYAgY


Tác giả: admin

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

87